fbpx

Näin tieyksiköinti etenee

Blogi - Näin tieyksiköinti etenee

Tieyksiköinti on monelle yksityisteiden kulkijalle tuttu termi, mutta mitä tieyksiköinnissä oikeastaan tapahtuu?

Yksityistien kustannukset jaetaan tieosakkaille tiestä saatavan hyödyn mukaisesti. Toimenpidettä, jolla tien hyötyä arvioidaan, kutsutaan tieyksiköinniksi. Tieyksiköinnin ajan tasalla pitäminen on tiekunnan lakisääteinen tehtävä ja vuosittaisen päivittämisen lisäksi tieyksiköinti on syytä uusia kokonaan aina aika ajoin tieosakkaiden tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi.

Päätös tieyksiköinnistä tiekunnan kokouksessa

Tarve tieyksiköinnin uusimiselle voi tulla esille monilla eri tavoilla. Mikäli tiekunta ei ole kokoontunut vuosiin tai jopa vuosikymmeniin, voi tarve uusimiselle tulla pelkästään siitä ettei vanhan yksiköinnin mukaisia osakkaita enää löydy, kylän mummonmökit ovat hiljentyneet tai saattaapa hyvällä tuurilla tien varteen olla löytynyt vaikkapa uutta yritystoimintaa. Tien käyttäjät eli tieosakkaat ovat siis vaihtuneet tai osakkaiden tienkäyttö on olellisesti muuttunut.

Usein tieyksiköinnin uusimista ehdottaa tien hoitokunta, onhan heillä paras tieto yksityistien tilanteesta. Myös yksittäinen tieosakas voi vaatia tieyksiköinnin uusimista, jos tieyksikkölaskelma on ollut voimassa muuttumattomana vähintään viisi vuotta. (YksTL 36 §)

Virallinen päätös tieyksiköinnin uusimisesta tehdään tiekunnan kokouksessa. Kokouksen kannattaa valtuuttaa toimitsijamies, hoitokunta tai joku hoitokunnan jäsen yksiköinnin yhteyshenkilöksi, sillä se helpottaa yksiköinnin suorittamista ja lisätietojen kysymistä.

Tieyksiköinnin voi tehdä itse, tilata Maanmittauslaitokselta tai sen voi tilata konsultilta, kuten edellisessä blogissa kerroimme.

Tieyksiköinti käyntiin aloituspalaverilla

Saatuamme tilauksen tieyksiköinnistä, aloitamme yksiköinnin tekemisen aloituspalaverilla hoitokunnan tai tiekunnan yhteyshenkilön kanssa. Aloituspalaveri pidetään yleensä etäkokouksena ja siinä läpikäydään Routamapin tieyksiköintipalveluun liittyvät oleelliset asiat, aikataulut sekä vastuut.

Aloituspalaverissa sovitaan muun muassa tiekunnan ja Routamapin välisestä tietojen vaihdosta, tieosakkaiden tietojen varmistamisesta Kiinteistötietojärjestelmästä, käydään läpi yksityistien hyötyalue sekä sovitaan tieyksiköinnin aikataulusta sekä esittely- ja keskustelutilaisuuden aikataulusta ja paikasta.

Tiedote tieosakkaille ja perustietojen kyseleminen

Aloituspalaverin jälkeen alkaa varsinainen tieyksiköinnin suorittaminen. Yksiköitävän alueen osakkaiden tiedot kasataan kokoon, puuttuvat tiedot päivitetään ja tiedot siirrettään tieyksiköinnin toiminnanohjausjärjestelmään.

Tieosakkaille lähetetään yksiköinnistä tiedote, jossa kerromme yksiköinnin aloittamisesta, pyydämme vastaamaan lomakkeeseen osakkaan tienkäytöstä ja kerromme tieyksiköinnin aikataulusta esittelytilaisuuksineen. Aloituskirjeen lisäksi osakkaita tiedotetaan projektin edetessä sähköpostilla tiekunnan koosta riippuen. Koemme, että osakkaiden informoiminen yksiköinnin edetessä on tärkeää laadukkaan ja tasapuolisen lopputuloksen saavuttamiseksi.

Yksiköintityö

Itse yksiköintityö suoritetaan toimistotyönä useita eri lähteitä hyödyntäen. Käytännön työ suoritetaan paikkatieto-ohjelmalla. Ohjelmaa hyödyntäen osakkaiden itse ilmoittamat tiedot yhdistetään julkisiin paikkatietoaineistoihin muun muassa Väylävirastota, Maanmittauslaitokselta, Metsäkeskukselta, Ruokavirastolta sekä Luonnonvarakeskukselta.

Yhdistämällä paikkatietoa ja yksityistieosaamista päästään tarkkaan, oikeudenmukaiseen sekä tasapuoliseen lopputulokseen kaikkien tieosakkaiden osalta. On tärkeää huomata, ettei tieyksiköinti ole absoluuttinen totuus jonkin yksittäisen tieosakkaan tienkäytöstä vaan jakotapa, jolla osakkaiden keskinäinen tienkäyttö voidaan jakaa osakkaiden kesken.

Yksiköinnin ohjenuorana toimi Maanmittauslaitoksen julkaisema Yksityistien tieyksiköinti -ohje. Ohjeistus on julkaistu kesällä 2023 ja antaa hyvät raamit yksiköinnin laadukkalle tekemiselle.

Esittely- ja keskustelutilaisuus

Mielestämme osakkaiden tasapuoliseen kohteluun kuuluu, että kaikki tieosakkaat tietävät toteuttamamme yksiköinnin perusteet sekä kussakin yksiköinnissä tehdyt olettamukset ja ratkaisut.

Tämän vuoksi tieyksiköintimme sisältää aina osakkaille suunnatun esittely- ja keskustelutilaisuuden, jossa kerromme tehdystä yksiköinnistä tieosakkaille. Tilaisuudessa esittelemme sen hetkisen yksiköinnin, jonka lisäksi osakkailla on mahdollisuus kommentoida tehtyjä ratkaisuja ja esittää kysymyksiä yksiköintiin liittyen. Kokemuksemme mukaan yksiköinnin esittely ja kommentointimahdollisuus työn ollessa vielä keskeneräinen edesauttaa yksiköinnin lopullista hyväksymistä tiekunnan kokouksessa.

Esittelytilaisuus järjestetään lähtökohtaisesti etätoteutuksena, joka mahdollistaa tehokkaan toiminnan mihin päin Suomea tahansa. Tiekunnan niin halutessa voimme tulla myös paikanpäälle kertomaan käytetyistä menetelmistä sekä vastaamaan kysymyksiin tai tiekunta voi järjestää osakkaille tilan etäyhteyksin vaikkapa paikalliselta kyläkoululta kokoontumista varten.

Muokkaukset ja viimeistely

Esittelytilaisuuden jälkeen tieyksiköintiin tehdään tilaisuudessa pyydetyt korjaukset sekä yksiköidään osakkaat, joiden tienkäytöstä ei muuten ole saatu tietoja. Keskustelutilaisuus onkin usein hyvä motivaattori naapureiden motivointiin tienkäyttötietojen ilmoittamisessa, jos viereisen kiintieistön yksiköintirivi näyttää kovin tyhjältä.

Valmis yksiköinti toimitetaan hoitokunnalle tai hoitokunnan yhteyshenkilölle, jonka kanssa homma paketoidaan yksiköinnin lopetuspalaverissa.

Hyväksyminen tiekunnan kokouksessa

Laadittu tieyksiköinti hyväksytään virallisesti seuraavassa tiekunnan kokouksessa samaan tapaan kuin tieyksiköinnin uusimisesta päätetään. Hyväksymisen jälkeen laadittua yksiköintiä hyödyntäen peritään osakkailta tiemaksuja tien ylläpito- ja hallintokulujen kattamiseksi. Yleensä tiekunta hoitaa hyväksymisen ilman apuamme, mutta tarvittaessa osallistumme myös tiekunnan kokoukseen hoitokunnan niin halutessa.

Ajantasainen yksiköinti helpottaa tien hallintoa samaan tapaan kuin aktiivinen hoitokunta, säännöllisesti pidetyt tiekunnan kokoukset ja hyvä tienpidon suunnittelu useamman vuoden syklillä. Kertaalleen kuntoon laitetun yksiköinnin päivittäminen seuraavissa tiekunnan kokouksissa on helppoa ja vaivatonta.

Mikäli kiinnostuit uuden sukupolven tieyksiköintipalvelustamme, tutustu myös muihin blogikirjoituksiimme aiheesta ja pyydä rohkeasti tarjousta tarjouspyyntölomakkeen kautta.