fbpx

TIEOSAKKAAT

Infoa Routamapin yksityistieasiakkaille.

Yleistä infoa aihepiireittäin

Tälle sivulle on koottu tietoa ja ohjeita Routamapin hallinnoimien tiekuntien tieosakkaille, tien hoitokunnan jäsenille sekä toimitsijamiehille. Usein kysytyt kysymykset löydät sivun alareunasta. Sisältö avautuu klikkaamalla alaotsikkoa.

Tiekunnan kokous

Tieosakkaat päättävät tienpidosta ja muista tiekuntaa koskevista asioista tiekunnan kokouksessa. Tiekunnan kokous on tiekunnan ylin päättävä elin, jonka päätöksiä hoitokunta tai toimitsijamies saattaa käytäntöön.

Hoitokunta tai toimitsijamies päättää tiekunnan kokouksen ajankohdasta ja kutsuu tiekunnan kokouksen koolle.

Tiekunnan kokous tulee kutsua koolle vähintään kaksi viikkoa tai enintään kaksi kuukautta ennen kokousta.

Kokouskutsu lähetetään tieosakkaalle kirjepostina tai sähköpostin välityksellä.

Tiekunta päättää yleisessä kokouksessaan, kuinka usein tiekunta kokoontuu.

Tiekunta voi kokoontua vuosittain, kahden, kolmen tai vähintään neljän vuoden välein.

Mikäli tiekunnan kokousvälistä ei ole tehty erillistä päätöstä, tulee kokous järjestää vuosittain.

Ýksityistielain 58 § mukaan kokouksessa tulee päättää  muun muassa seuraavista asioista

1) talousarvion vahvistamisesta seuraavaa tai kuluvaa varainhoitokautta varten sekä tiekunnan varainhoitokauden alkamis- ja päättymisajasta;

2) edellisen varainhoitokauden tilityksen tarkastamisesta ja hyväksymisestä tai kahden henkilön määräämisestä ennakolta ja jäljestäpäin tarkastamaan tilitys ja antamaan kokoukselle selostus tarkastuksen tuloksesta;

3) toimitsijamiehen tai hoitokunnan vastuuvapauden myöntämisestä;

4) toimitsijamiehen tai hoitokunnan valitsemisesta ja tehtävistään vapauttamisesta;

5) tieyksikkölaskelman vahvistamisesta;

6) tiemaksujen maksuunpanoluettelon ja käyttömaksun perusteiden sekä tarvittaessa käyttömaksujen vahvistamisesta;

7) rahalainan ottamisesta;

8) kiinteistönmuodostamislain 103 §:n 2 momentissa tarkoitetun rajankäynnin hakemisesta, milloin se on tienpitoa varten tarpeen;

9) tienpitoa koskevien ohjeiden antamisesta toimitsijamiehelle tai hoitokunnalle;

10) muun kuin tieosakkaan säännöllistä tien käyttöä koskevan luvan myöntämisestä;

11) tieoikeuden perustamisesta ennestään olevaan tiehen tai tiekunnan perustaman tieoikeuden lakkauttamisesta;

12) tiekunnan säännöistä;

13) ulkopuolisen toimijan valtuuttamisesta huolehtimaan tien hallinnoinnista ja tienpidosta;

14) tieosakkaiden tekemistä, tienpitoon liittyvistä aloitteista.

Kaikkien Routamapin hallinnoimien tiekuntien asiakirjat tallennetaan salasanan takana olevaan asiakirjapankkiin.

Asiakirjapankista löydät muun muassa

  • Tiekunnan ja hoitokunnan kokouspöytäkirjat
  • Talousarviot, toimintasuunnitelmat ja tilinpäätökset
  • Maksuunpanoluettelon
  • Omien tietojen päivityslomakkeen ja etäkokouksen kokouslinkin.

Asiakirjapankin tiekuntakohtaisen salasanan löydät kokouskutsusta sekä tiemaksulaskusta.

ASIAKIRJAPANKKIIN >>

Tieosakkuus ja tieyksiköinti

Tieosakkaalla tarkoitetaan sellaisen kiinteistön, jolle kuuluu tieoikeus, omistajaa ja muita tieoikeuden saaneita tahoja (YksTL 3 §).

Tieosakkaaksi kuuluvat siis kaikki, jotka omistavat maata yksityistien hyötyalueella huolimatta siitä, onko heillä vuosittaista liikennettä tiellä.

Tieosakkaista ja tien osakasluettelosta päätetään tiekunnan kokouksessa.

Tieyksiköinti on keino jakaa yksityistiestä aiheutuvia kuluja tieosakkaiden kesken.

Tieyksikkömäärällä tarkoitetaan kiinteistökohtaista tai tieoikeuden haltijakohtaista perustetta, jolla tienpitovelvollisuus ja siitä aiheutuvat kustannukset jaetaan tieosakkaiden kesken euromääräisinä tiemaksuina (YksTL 3 §).

Tieyksikkölaskelma ja tieyksikkömäärät vahvistetaan vuosittain tiekunnan kokouksessa. Mikäli osakkaan tienkäyttö on muuttunut, on tieosakkaan vastuulla ilmoittaa siitä tieisännöitsijälle.

Yksittäisten tieosakkaiden muuttuneet tieyksiköt käsitellään ja hyväksytään tiekunnan kokouksessa.

Joskus voi kuitenkin olla tarkoituksenmukaisempaa laatia koko tieyksiköinti uudelleen. Tieyksiköinnin kokonaisuudistaminen ei kuulu tieisännöinnin palveluun vaan toteutetaan erillisprojektina.

Tiemaksut ja laskutus

Tiemaksujen suuruudesta sekä eräpäivästä päätetään tiekunnan kokouksessa. Tiemaksu koostuu yleensä

  • Perusmaksusta, joka on kaikille tieosakkaille samansuuruinen. Perusmaksulla saa YkTL mukaan kattaa ainoastaan tien hallinnosta aiheutuvia kuluja
  • Yksikkökohtaisesta maksusta, jonka suuruus perustuu tieosakkaan tienkäyttöön (ts. tieyksiköintiin). Yksikkökohtaisella maksulla katetaan hallintokulujen lisäksi tien kunnossapitoon ja kevyeen perusparantamiseen liittyviä kuluja

Tiemaksut laskutetaan tieosakkailta tiekunnan kokouksen päätöksen mukaisesti.

Tiemaksulaskut lähetetään osakkaille joko

  • Kirjepostina
  • Sähköpostilla
  • Verkkolaskuna

Routamap suosittelee sähköpostin tai verkkolaskun käyttöä ensisijaisena laskujen vastaanottamismuotona kustannustenhallinnan sekä luotettavuuden näkökulmasta.

Tieosakas voi valita tiemaksujen laskutusmuodokseen Verkkolaskutuksen, mikäli tiekunta on ottanut verkkolaskutuksen käyttöön. Verkkolaskutus otetaan käyttöön omassa verkkopankissa ja on käytössä seuraavan vuoden laskutuksesta alkaen.

Verkkolaskutuksen käyttöönoton myötä myös tiekunta voi vastaanottaa verkkolaskuja. Tämä helpottaa tiekunnan ostolaskujen käsittelyä ja on sähköpostia tai postia luotettavampaa.

Tavoitteenamme on ottaa verkkolaskutus käyttöön kaikilla Routamapin hallinnoimilla tiekunnilla vuoden 2024 aikana.

Kunnossapito ja parantaminen

Routamap vastaa yhdessä hoitokunnan kanssa yksityistientien kunnossapidosta sekä välitöntä huomiota vaativien korjausten suorittamisesta.

Tien parantamiseen liittyvät työt (sorastus, tienvarsien niitto, lanaus) suoritetaan tiekunnan kokouksen antamien taloudellisten raamien pohjalta.

Mikäli tien kunnossa ilmenee puutteita tai toiveita, ole yhteydessä asiakaspalveluumme

Pienet parantamiseen liittyvät työ (mm. sorastus, tienvarsien niitto, lanaus) suoritetaan tiekunnan kokouksen antamien taloudellisten raamien pohjalta tarpeen mukaan.

Laajemmat parantamistyöt (esimerkiksi perusparannushankkeet) ovat erillisiä projekteja, jotka eivät sisälly tieisännöintiin vaan hoidetaan erillisen suunnitelman mukaan.

Vinkkinä tieosakkaille:

Kevään korvalla on hyvä käydä tarkastamassa tien kuntoa vähän useammin kuin muina vuodenaikoina. Jos tierumpu on päässyt jäätymään ja vesi alkaa lumien sulaessa virrata tien yli, niin aika nopeasti vesi syövyttää tien poikki, varsinkin, jos rummun yläpuolinen valuma-alue on suuri. Rummun sulatukseen kannattaa ryhtyä hyvissä ajoin.

Myös sohjon poistotarvetta voi olla, sillä talven aikana oli poikkeuksellisen paljon lumisadepäivä, ja osa lumesta on tamppautunut tien pintaan. Tien on hyvä pitää siinä kunnossa, että tavanomaisella henkilöautolla, jossa maavaraa on n. 15 cm, pääsee kohtuudella kulkemaan.

Tarkastuksen yhteydessä on hyvä kiinnittää huomiota myös riskipuihin eli puihin, jotka ovat kallellaan tielle päin. Varsinkin lehtipuut saattavat kesän tullen kaatua tien päälle sopivalla tuulella, kun lehtimassa tuo lisää painoa kallellaan olevaan puuhun.

Tällaiset puut ovat useimmiten tiealueen ulkopuolella ja niiden kaatamiseen on saatava maanomistajan lupa. Kannattaa ottaa kohteesta kuva ja lähettää lupapyyntö maanomistajalle kuvan kera. Maanomistajalle on syytä antaa mahdollisuus itsekin poistaa puu, mutta velvoittaa siihen ei voi, eikä tiekunta voi siitä laskuakaan lähettää.

Lähde: Suomen Tieyhdistyksen uutiskirje, maaliskuu 2024

Haluatko oppia jotain uutta?

Tutustu uutisiin ja blogikirjoituksiin yksityistieasioissa

USEIN KYSYTTYÄ YKSITYISTIEN TIENPIDOSTA

TIEKUNNAN KOKOUS

Mikäli olet antanut luvan sähköpostin käyttöön tiedotteiden lähettämisessä, tarkasta sähköpostin postilaatikon lisäksi myös roskapostikansio. Lähettäjänä voi olla Routamapin ohella Yksiköinti Flow -järjestelmä.

Voit myös ottaa meihin yhteyttä, niin varmistamme yhteystietojesi oikeellisuuden.

Kyllä voi.

Tieosakas voi valtuuttaa jonkun edustamaan häntä tiekunnan kokouksessa valtakirjalla. Valtuutetun ei tarvi olla kyseisen tiekunnan osakas. Valtakirja tulee toimitta tieisännöitsijälle kokouksen alkaessa paperilla tai etäosallistujien osalta sähköpostilla.

Valtakirjapohjan voit tulostaa alla olevan linkin kautta.

  • Valtakirjapohja

Lähtökohtaisesti kiinteistön yhdessä omistavilta avio- tai avopuolisoilta valtakirjaa ei tarvita.

Ei lähetetä. Tiekunnan tärkeät dokumentit, kuten osakasluettelo, maksuunpanoluttelo sekä tiekunnan kokouspöytäkirjat tallennetaan osakasportaaliin.

Mikäli osakas haluaa tiekunan kokouksen tiedot postikirjeenä, veloitetaan kokousasiakirjojen lähettämisestä osakkaalta postituskulut tiekunnan kokouksen päätöksen mukaisesti.

LASKUTUS

Yksityistielain mukaan kaikki tieoikeuden omaavat ovat velvollisia osallistumaan yksityistien tienpitoon niin kauan, kunnes tieoikeus kyseisen tiekunnan tiehen lakkaa.

”Yksityistiehen tieoikeuden saanut on velvollinen tieosakkaana osuutensa mukaan osallistumaan kyseisen yksityistien tienpitoon. Tienpitovelvollisuus alkaa, kun tieoikeus perustetaan ja päättyy, kun tieoikeus lakkaa.” (YksTL 34 §)

Lähetä kopio kiinteistön kauppakirjasta sekä uuden omistajan yhteystiedot toimisto@routamap.fi , niin kohdistamme tiemaksun oikealle kiinteistönomistajalle.

Kauppakirjasta varmistamme ”kiinteistöstä aiheutuvien kustannusten” mukaisen maksuvelvollisen.

Ole yhteydessä tieisännöitsijään hyvissä ajoin ennen eräpäivää, niin koetetaan järjestellä maksuaikataulu kuntoon ja vältetään turhien maksumuistutusten lähettäminen.

 

Toimita  lasku ostoksestasi sekä kuitti sähköpostilla toimisto@routamap.fi tai postilla Routamap Oy, Rovakatu 17 A 3, 96100 Rovaniemi.

Varmistamme maksun oikeellisuuden tiekunnan puheenjohtajalta ja laitamme maksun maksettavaksi

TIEYKSIKÖINTI

Yksityistielain mukaan osakkaan tulee ilmoittaa, jos tienkäyttö muuttuu merkittäväksi (YksTL 35 §). Ilmoita tapahtuneista muutoksista hoitokunnalle tai tieisännöitsijälle, joka kirjaa muutosehdotuksesi.

Toiveet yksiköiden muutoksesta ilmoitetaan tiekunnan kokoukselle, joka päättää tieyksiköinnin sekä maksuunpanoluettelon hyväksymisestä. Uusi yksiköinti on voimassa aikaisintaan seuraavan tiekunnan kokouksen jälkeen.

Ei tarvitse. Tieyksiköinnin voi tilata myös yksityiseltä toimijalta, vaikkapa meiltä Routamapilta. Routamapin etu Maanmittauslaitokseen on yksiköinnin suorittamisen ketteryys ja joustavuus. Meillä yksiköintityö voidaan saattaa vireille heti toimeksiantosopimuksen saatuamme. Lue lisää tieyksiköinnistä täältä: Tieyksiköinti

Tieyksiköinnin muuttamisesta säädetään yksityistielain (560/2018) 36 §.

Tieosakas voi vaatia tieyksiköiden jakoa kokonaan uudelleen, jos tieyksikkölaskelma on ollut voimassa muuttumattomana vähintään viisi vuotta.

Muissa tapauksissa osakkaan on oikeus vaatia tarpeellisten muutosten tekemistä tieyksikkölaskelmaan, jos tienpitovelvollisuuteen tai sen jakoon vaikuttavat seikat ovat oleellisesti muuttuneet.

Jäikö jokin asia askarruttamaan?
Etkö löytänyt etsimääsi?

Haluaisitko keskustella asiantuntijoidemme kanssa reaaliajassa?
Palvelemme sivuston oikeasta alakulmasta löytyvän chat-palvelun kautta arkisin virka-aikana.

Voit myös lähettää meille viestiä yhteydenottolomakkeella > tai sähköpostia osoitteeseen toimisto@routamap.fi >

Voit myös jättää soittopyynnön, soitamme sinulle takaisin.
Puhelin: 050 501 2349

Kuva-asiakaspalvelu-routamap-yksityistiet